Skip to main content

Uživatelské Podmínky

Datum revize 1. ledna 2017

Vítáme vás na internetových stránkách (dále též „tyto stránky“) společnosti C. R. Bard, Inc. (dále též „společnost Bard“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně k obecně informačním a vzdělávacím účelům. PŘED VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽITÍM SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A OVĚŘTE TYTO PODMÍNKY PŘÍSTUPEM NA STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽITÍM POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘEČETLI A POCHOPILI JE A ŽE S NIMI BEZ VÝHRAD A BEZ OMEZENÍ SOUHLASÍTE. POKUD S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, NEJSTE OPRÁVNĚNI K PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKYA K JEJICH POUŽÍVÁNÍ. 

1.    Použití těchto stránek.  

(a) K používání těchto stránek jsou dále oprávněny jen osoby starší 18 let, které mají bydliště ve Spojených státech amerických nebo na některém z jejich území či držav.  Používáním těchto stránek prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí a oprávnění se společností BARD uzavřít závaznou smlouvu a že splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny požadavky, nemáte povolen přístup na tyto stránky ani je nesmíte používat.

(b) Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně k obecně informačním a vzdělávacím účelům a používat obsah stránek k jiným účelům není povoleno.  Obsah stránek (dle definice níže) nesmí být v žádném případě použit k jakýmkoliv komerčním či jiným účelům.  Společnost BARD může obsah i jiné atributy těchto stránek kdykoliv změnit.  Některé sekce těchto stránek mohou být určeny pro konkrétní příjemce, například zaměstnance, zákazníky nebo akcionáře společnosti BARD, příslušníky zdravotnické komunity a/nebo širokou veřejnost. Nepokoušejte se o přístup do sekcí stránek, souvisejících systémů apod., které pro vás nejsou určeny.  Váš přístup na tyto stránky a používání na nich uvedených informací podléhají těmto Podmínkám používání. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MŮŽEME KDYKOLIV BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT NEBO PŘEVÉST. PŘI KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ TĚCHTO STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PROSÍM OVĚŘTE. PŘÍSTUPEM NA STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽITÍM VYJADŘUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. 

2.    Odmítnutí a omezení odpovědnosti.

(a) Snahou společnosti BARD je uvádět na těchto stránkách aktuální a přesné informace, ale ohledně přesnosti, aktuálnosti či úplnosti poskytnutých informací nečiníme žádná prohlášení a nedáváme žádné záruky. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY A POUŽITÍ JEJICH OBSAHU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. VŠECHNY INFORMACE NA STRÁNKÁCH JSOU UVÁDĚNY „JAK JSOU“ A VE CHVÍLI, KDYJSOU K DISPOZICI.  SPOLEČNOST BARD (VČETNĚ VŠECH JEJÍCH POBOČEK A DODAVATELŮ) ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA.  BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE TYTO STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH (I) BUDOU V PLÁNOVANÝCH NEBO NEPLÁNOVANÝCH ČASECH NEDOSTUPNÉ A (II) MOHOU OBSAHOVAT CHYBY.  KROMĚ TOHO SPOLEČNOST BARD VÝSLOVNĚ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLŮ EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ ČI JINÝCH DODAVATELŮ NEBO POUŽITÍ STRÁNEK, SYSTÉMŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

(b) SPOLEČNOST BARD ANI ŽÁDNÝ JINÝ SUBJEKT PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, VÝSTAVBĚ ČI POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD PŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH, NEPŘÍMÝCH ČI TRESTNÍCH, V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K TĚMTO STRÁNKÁM, JEJICH POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI JEJICH POUŽITÍ NEBO V DŮSLEDKU CHYB ČI OPOMENUTÍ V JEJICH OBSAHU ČI SPOLÉHÁNÍ NA NĚJ. TOTO OMEZENÍ ZAHRNUJE I ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM VYBAVENÍ A PŘÍPADNÉ VIRY, KTERÉ BY JE MOHLY NAPADNOUT.  KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO (MIMO JINÉ) NEMŮŽE MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÉ RUČENÍ SPOLEČNOSTI BARD, JEJÍCH POBOČEK ADODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S TĚMITO STRÁNKAMI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT 100 USD.

(c)  Berete na vědomí, že společnost BARD nezaručuje a ani nemůže zaručit, že soubory ke stažení z Internetu nebo z těchto stránek neobsahují viry nebo jiné škodlivé kódy.  Je vaší zodpovědností zavést přiměřené postupy a kontrolní body, které splní vaše konkrétní požadavky na zajištění antivirové i jiné ochrany.  SPOLEČNOST BARD (VČETNĚ SVÝCH POBOČEK A DODAVATELŮ) NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ ÚTOKY DDoS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE/DISTRIBUOVANÉ ODMÍTNUTÍ SLUŽBY), VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ BY MOHL NAPADNOUT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÝ MAJETEK V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO V DŮSLEDKU STAŽENÍ JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU Z TĚCHTO STRÁNEK ČI Z JINÝCH ZDE ODKAZOVANÝCH STRÁNEK.

(d)  OBSAH POSKYTOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK (A TO I PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLIV ODKAZŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH) MŮŽE POCHÁZET OD EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ OBSAHU.  SPOLEČNOST BARD NENÍ VYDAVATELEM TAKOVÉHO OBSAHU A NEMÁ NAD NÍM ŽÁDNOU REDAKČNÍ KONTROLU.  VEŠKERÉ NÁZORY, RADY, PROHLÁŠENÍ, SLUŽBY, NABÍDKY NEBO JINÉ INFORMACE UČINĚNÉ NEBO POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI JSOU MAJETKEM PŘÍSLUŠNÝCH AUTORŮ NEBO DISTRIBUTORŮ TAKOVÉHO OBSAHU, NIKOLIV SPOLEČNOSTI BARD.  TAKOVÝ OBSAH POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.  Kromě toho je obsah těchto stránek předkládán s platností pouze k datu a času zveřejnění nebo uvedení a může být na základě následných událostí či z jiných důvodů nahrazen.

3.    Ochrana osobních údajů.

Společnost BARD respektuje soukromí uživatelů těchto stránek. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů na internetu, které popisují práva a povinnosti uživatelů v souvislosti s informacemi zveřejněnými na těchto stránkách. 

4.    Internetové stránky jiných společností a odkazy.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky spravované třetími stranami, nad nimiž společnost BARD nemá kontrolu. Takové odkazy jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí. Společnost BARD neprověřuje obsah takových stránek. Podobně i na naše stránky lze přistupovat z odkazů třetích stran, nad nimiž společnost BARD nemá kontrolu. SPOLEČNOST BARD (VČETNĚ SVÝCH POBOČEK A DODAVATELŮ) NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY A NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ČI ÚPLNOSTI OBSAHU ČI INFORMACÍ UVEDENÝCH NA TAKOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ÚJMY ZPŮSOBENÉ TAKOVÝM OBSAHEM NEBO INFORMACEMI. Uvedení odkazu třetí strany neznamená jeho schválení nebo doporučení společností BARD. 

5.    Zdravotnické informace.

Tyto stránky mohou obsahovat informace týkající se různých zdravotních stavů a jejich léčby. Takové informace jsou uvedeny pouze jako informativní a jejich cílem není nahradit doporučení ze strany lékaře či jiného kvalifikovaného odborníka v oblasti zdravotnictví. Zde obsažené informace byste neměli používat k diagnostikování nemoci nebo jiného problému se zdravotním stavem či kondicí. Pokud potřebujete stanovit jakoukoliv diagnózu nebo odpovědět na dotaz v oblasti důležité pro zdraví, vždy se neprodleně obraťte na lékaře nebo jiného odborníka v oblasti zdravotnictví. 

6.    Výhledová prohlášení.

Tyto stránky mohou obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995, která jsou založena na aktuálních očekáváních vedení, jejichž přesnost nutně podléhá riziku a nejistotě. Tato prohlášení svou povahou nepopisují již známé skutečnosti a používají výrazy jako „předpokládat“, „odhad“, „očekávat“, „projekt“, „zamýšlet“, „prognóza“, „plán“, „domnívat se“ a další významově podobná slova v souvislosti s diskuzí o budoucích provozních či finančních výsledcích. V důsledku řady faktorů se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od očekávaných výsledků, což se týká vývoje produktů, prodejního úsilí, záležitostí daně z příjmu, zpětného odkupu akcií, akvizic, výsledků nepředvídatelných situací, jako jsou soudní řízení, a dalších ekonomických, obchodních, konkurenčních a právních faktorů. Společnost BARD se nijak nezavazuje tato výhledová prohlášení aktualizovat. Podrobnější informace o těchto a dalších faktorech, v jejichž důsledku se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od vyjádřených nebo předpokládaných výsledků, jsou uvedeny v sekci upozornění na výhledové informace (Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information) v našich formulářích 10-K a 10-Q, které jsou čas od času překládány Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). 

7.    Příspěvky uživatelů.

S výhradou všech platných pravidel a podmínek uvedených v našich Zásadách ochrany osobních údajů na internetu budou veškerá komunikace nebo jiné materiály, které nám zašlete prostřednictvím internetu nebo zveřejníte na těchto stránkách prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, například dotazy, komentáře, návrhy apod., považovány za nedůvěrné a společnost BARD nebude mít v souvislosti s těmito informacemi žádné povinnosti jakéhokoliv druhu. Společnost BARD bude moci volně využívat všechny nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které budou součástí takové komunikace, k jakýmkoliv účelům a vy tímto dáváte společnosti BARD neomezené, nezpoplatněné a neodvolatelné právo používat, reprodukovat, zobrazovat, provádět, upravovat, předávat a distribuovat takové záležitosti na jakémkoliv médiu. V případě jakéhokoliv takového použití souhlasíte s tím, že společnost BARD nebude mít vůči vám žádné závazky, včetně finančních, a vy v této souvislosti nebudete mít žádné nároky.  

8.    Ochranné známky.

Všechny názvy produktů, obchodní jména, názvy služeb, slogany nebo logotypy odlišené formou, textem nebo jiným způsobem od okolního textu, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vytištěny velkým písmem nebo označeny symbolem ochranné známky, jsou ochranné známky, servisní značky, obchodní jména nebo chráněný design (souhrnně „známky“) majetkem společnosti BARD, jejích poboček, spřízněných společností nebo poskytovatelů licencí (skutečných nebo předpokládaných) nebo partnerů ve společných podnicích, pokud není uvedeno jinak. Tyto známky jsou chráněny zákony Spojených států amerických, případně dalších zemí. S výjimkou případů povolených zákonem nesmí být žádná z těchto známek použita bez předchozího písemného svolení vlastníka známky. Použití nebo zneužití těchto známek nebo jiného materiálu jinak, než jak je povoleno v tomto dokumentu, je výslovně zakázáno a může představovat porušení zákonů týkajících se autorských práv, ochranných známek, pomluv a urážek na cti, soukromí a publicity a dalších státních a federálních předpisů a nařízení. Vezměte na vědomí, že společnost BARD aktivně a iniciativně prosazuje svoje práva k duševnímu vlastnictví v nejširším rozsahu zákona. 

9.    Autorská práva.

Obsah těchto stránek, včetně, mimo jiné, textu, fotografií, ilustrací, videí, zvukových a dalších materiálů (souhrnně „obsah“), je předmětem ochrany autorských práv.  Kromě případů výslovně uvedených na těchto stránkách nesmíte jinak kopírovat, zobrazovat, stahovat, distribuovat, upravovat, reprodukovat, nově publikovat, přeposílat či jinak používat obsah ani žádnou jeho část v jakékoliv podobě nebo z tohoto obsahu vytvářet odvozená díla bez výslovného písemného souhlasu společnosti BARD nebo vlastníka autorských práv. Nic, co je zde uvedeno, nesmí být vykládáno jako udělení licence nebo práva (implicitně, na základě zákonné překážky nebo jinak) k patentu, známce nebo copyrightu společnosti BARD nebo některé třetí strany.  Není-li uvedeno jinak, je držitelem všech práv, nároků a zájmů vyplývajících z obsahu, těchto stránek a souvisejících materiálů společnost BARD.  Bez výslovného písemného souhlasu společnosti BARD nesmíte žádný obsah těchto stránek ani jiné materiály související s těmito stránkami vyvážet mimo území Spojených států amerických.  Nesete výhradní odpovědnost za plné dodržení všech platných exportních zákonů a předpisů Spojených států amerických a další příslušné jurisdikce a zaručujete, že nic z obsahu ani nic jiného, co souvisí s těmito stránkami, ani žádná část nebo odvozenina, není přímo nebo nepřímo exportováno v rozporu se zákony Spojených států amerických.

10.    Neplatnost v oblastech, kde platí zákaz.

Tyto stránky a jejich obsah mohou být používány pouze osobami nacházejícími se ve Spojených státech amerických.  Společnost BARD nečiní žádné prohlášení, že tyto stránky nebo cokoliv z jejich obsahu je přístupné nebo platné mimo území Spojených států amerických.  Přístup k těmto stránkám nemusí být pro určité osoby nebo v určitých zemích legální.  Pokud se k těmto stránkám připojujete z oblastí mimo Spojené státy americké, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete zodpovědnost za dodržení místních zákonů.  Z těchto stránek vedou odkazy na jiné stránky vytvořené různými provozními divizemi a dceřinými společnostmi společnosti BARD, z nichž některé se nacházejí mimo USA. Takové stránky mohou obsahovat informace platné pouze pro příslušnou zemi původu. Společnost BARD si vyhrazuje právo omezit poskytování svých produktů nebo služeb konkrétním osobám, v geografických oblastech či jurisdikcích nebo omezit množství konkrétních produktů či služeb, které poskytujeme. Jakákoliv nabídka produktů a služeb na těchto stránkách je tam, kde je to zakázáno, neplatná. 

11.     Rozhodné právo.

Tyto Podmínky používání a vaše používání těchto stránek se řídí zákony Spojených států amerických a státu New Jersey bez ohledu na kolizi právních norem. Jakýkoli právní úkon nebo soudní řízení v souvislosti s těmito stránkami bude probíhat výhradně před federálním nebo státním soudem příslušné jurisdikce zasedajícím v New Jersey. 

12.    Dostupnost produktů.

Produkty společnosti BARD uváděné na těchto stránkách nemusí být k dispozici ve všech zemích. Společnost BARD nečiní žádné prohlášení ohledně dostupnosti konkrétního produktu v konkrétní zemi. Chcete-li si ověřit dostupnost konkrétního produktu ve vaší zemi, obraťte se na nás. 

13.    Lékaři.

Společnost BARD nebo kterákoliv z jejích dceřiných společností či poboček vám může prostřednictvím těchto stránek pomoci při hledání lékaře nebo kliniky ve vašem okolí. V takovém případě společnost BARD nebo její dceřiné společnosti či pobočky nemají žádný vlastnický nebo přímý finanční zájem na žádném z uvedených konkrétních lékařů nebo klinik ani takovým lékařům a klinikám neuděluje schválení, certifikaci či doporučení. Společnost BARD ani žádná z jejích dceřiných společností či poboček negarantuje ani nevyslovuje žádné záruky, výslovné či předpokládané, ohledně kvality lékařské pomoci či péče poskytnuté kterýmkoliv lékařem či klinikou. 

14.    Odškodnění.  

Souhlasíte s tím, že společnost BARD a její pobočky a poskytovatele odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoliv nároky či požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené třetí stranou a způsobené jakýmikoliv materiály, které zašlete nebo předáte na tyto stránky nebo vyplývající z těchto materiálů, vaším použitím těchto stránek, jakéhokoliv obsahu, služeb nebo produktů zde uvedených, vaším porušením Podmínek používání nebo porušením jakýchkoliv práv jiného uživatele.

15.    Vyšší moc.  

Společnost BARD a její pobočky a poskytovatelé nenesou zodpovědnost za nic, co je způsobeno příčinou, nad níž společnost BARD nemá přímou kontrolu.  Sem patří porucha elektronického nebo mechanického vybavení komunikačních linek (včetně kabelů a internetu), neautorizovaný přístup, viry, krádež, změna zákona, chyby obsluhy, nepříznivé nebo mimořádné povětrnostní a přírodní podmínky (včetně záplav, zemětřesení a dalších živelných pohrom), požár, válka, povstání, teroristický čin, nepokoje, pracovní spory a jiné problémy v oblasti práce, nehody, havárie nebo zásah vlády.

16.    Doba účinnosti.  


Tyto Podmínky používání platí do odvolání.  Společnost BARD může kdykoliv zamezit vašemu přístupu k těmto stránkám bez předchozího upozornění.  Všechna práva a povinnosti, u nichž lze rozumně očekávat platnost i po skončení účinnosti těchto Podmínek používání, zůstanou v platnosti (včetně, mimo jiné, zde uvedených odmítnutí a omezení odpovědnosti).

17.    Různé.

Pokud by jakékoliv ustanovení těchto Podmínek používání bylo shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, bude takové ustanovení odděleno (a upraveno tak, aby se v mezích zákona co nejvíce přiblížilo jeho záměru), aniž by tím byla dotčena vymahatelnost všech ostatních ustanovení. Společnost BARD si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit cokoliv z obsahu těchto stránek dle svého uvážení.  Pokud společností BARD neuplatní některé právo nebo ustanovení podle těchto Podmínek používání, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdává.  Tyto Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů jsou výhradní dohodou mezi společností BARD a vámi v dané věci.