Skip to main content

Poslání, hodnoty a hlavní zásady


Poslání

Přinášet pokrok v kvalitě života a poskytování zdravotní péče prostřednictvím rentabilního vývoje, výroby a prodeje hodnotově řízených produktů, které splňují očekávání našich zákazníků a pacientů ohledně kvality, integrity, servisu a inovací a dávají příležitosti našim zaměstnancům. Ve výsledku pak chceme optimalizovat hodnotu pro akcionáře a být respektovanou celosvětovou zdravotnickou společností.

Základní hodnoty a hlavní zásady

Náš současný stav a ambice do budoucna jsou rámovány našimi základními hodnotami v podobě kvality, integrity, servisu a inovací. Tyto hodnoty nás připravují na nadcházející výzvy, usměrňují naše každodenní aktivity a zajišťují, že je naše konání v souladu s naším posláním. Jsou základem toho, jak jednáme a jak chceme působit na své spolupracovníky, zákazníky, akcionáře a společnost.

Naše základní hodnoty lze rozepsat do následujících osmi hlavních zásad, které vyjadřují náš přístup k podnikání dnes a v budoucnu.

Být pro naše zákazníky nepostradatelní

Být pro naše zákazníky nepostradatelní

Věříme v předvídání a překonávání očekávání zákazníků a v eliminaci všech překážek bránících uspokojení jejich potřeb. Velký význam přikládáme tomu, být společností, kterou si zvolí ti poskytovatelé péče a další kliničtí pracovníci, kteří mají za cíl přetransformovat své inovativní představy do podoby kvalitních produktů a služeb, jež jim umožní úspěšně léčit své pacienty.

Nadšení pro práci

Nadšení pro práci

Zaměřujeme se na zlepšování kvality života pacientů, kteří naše produkty a služby potřebují. Jsme hrdi na svoji dlouhou historii v oblasti dosahování tohoto cíle a pevně věříme, že naše práce je znát. Ve svém úsilí o poskytování nejkvalitnějších produktů a služeb nepolevujeme.
 

Maximálně etické chování

Maximálně etické chování

Jsme přesvědčeni, že základní poctivost a etické jednání (ENG) jsou základem toho, kdo jsme a co děláme. Respekt vůči sobě navzájem, našim akcionářům, zákazníkům a společnosti vyjadřujeme dodržováním svých závazků, spolehlivostí a důvěryhodností. 
 

Ideas

Podpora kreativního myšlení

Oceňujeme svěží, důmyslné a kreativní nápady, které nám pomohou plnit naše poslání, nastavovat standardy a dosáhnout vítězství na trhu. Prosazováním otevřeného a flexibilního prostředí podporujeme tvořivé koncepty a řešení našich zákazníků i vývojářů a lékařů, kteří mají nápady v oblasti nových zdravotnických prostředků nebo služeb..

Prokazování sounáležitosti a hrdosti

Prokazování sounáležitosti a hrdosti

Na svoji práci jsme hrdí, jednáme s přesvědčením a cítíme zodpovědnost vůči sobě navzájem, naší společnosti, zákazníkům a akcionářům. Jako nedílná součást společnosti C. R. Bard, Inc. se navzájem vhodně zapojujeme a otevřeně komunikujeme, abychom všichni mohli něčím přispět a podílet se na úspěchu společnosti C. R. Bard, Inc.
 

Chuť vítězit

Chuť vítězit

Jsme přesvědčeni, že kolektivní soutěživý duch vedený našimi hodnotami je klíčový pro udržení čelního místa na trhu. Hrajeme na vítězství, a proto si stanovujeme náročné a agresivní cíle, které při naší činnosti zajistí soustředění a hodnotné výsledky.
 

Otevřenost a vstřícnost

Otevřenost a vstřícnost

Jsme otevřeni novým myšlenkám (ENG), respektujeme různá východiska a názory ostatních a povzbuzujeme lidi, aby byli v práci sami sebou. Podporujeme otevřenou kulturu, kde všichni pracujeme společně bez ohledu na funkční a geografické hranice a sdílíme různé perspektivy a schopnosti na cestě k dosažení vynikajících výsledků pro náš podnik, akcionáře, zákazníky a pacienty, jimž sloužíme. Jsme pečlivě sladěná a globálně rozmanitá společnost.
 

Vedení příkladem

Vedení příkladem

Jsme přesvědčeni o důležitosti vedení a iniciativy. Věříme, že je správné podporovat zaměstnance, kteří mají dost odvahy a znalostí pro zavádění nových standardů a schopnost motivovat ostatní k pozitivnímu jednání. Od vedoucích pracovníků očekáváme, že budou efektivně komunikovat, odstraňovat překážky a zajišťovat nástroje, které všichni potřebujeme k dosažení dokonalosti.